Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

miszken
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaSkydelan Skydelan

March 13 2015

miszken
1442 26da 390
Reposted fromzajc zajc viasavor savor
miszken
3809 a765 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapaulinab paulinab
1002 0496 390
Reposted fromrubesdragon rubesdragon viaRudeGirl RudeGirl
miszken
6812 4663 390
Reposted fromgreymouse greymouse viaRudeGirl RudeGirl
miszken
miszken
8013 e7cd 390
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
miszken

Czasem po prostu chcesz być sama. Jesteś zmęczona bezsensownym buntem. Tym, że nic się nie zmienia na lepsze, tylko wszystko się pieprzy. Kiedy tłumaczysz coś komuś kolejny raz i kolejny raz masz wrażenie, że trafiasz grochem o ścianę - tracisz siły. Nie chcę rzucać grochem. Chcę zrozumienia, poprawy, zmian. Chcę porządnej zmiany..

Reposted fromzenibyja zenibyja viaunknown6 unknown6
miszken

March 12 2015

miszken
7654 7133 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasavor savor

March 05 2015

miszken
3512 2c8a 390
could you fucking not?
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaryska ryska
miszken
3872 e498 390
Reposted from0agus0 0agus0 viaMerlinka Merlinka
miszken
3093 9c9a 390
:D
Reposted fromIriss Iriss viaoktawka oktawka
miszken
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viaoktawka oktawka
miszken
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viamaaartynnn maaartynnn
miszken
miszken
1816 e8a1 390
miszken
miszken
Reposted fromsiseniorita siseniorita vianieklam nieklam
miszken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl