Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

miszken
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

January 17 2018

miszken
6646 7f9c 390
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc

December 16 2017

miszken
1397 d830 390
Reposted fromzrazik zrazik viamagenno magenno
miszken

November 09 2017

miszken
1905 77a5 390
Reposted fromdjahnee djahnee viabiauek biauek

October 10 2017

miszken
3241 b808 390
Reposted fromgazda gazda viaunknown6 unknown6
miszken
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

September 12 2017

miszken
miszken

August 01 2017

miszken
6246 fcf3 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
miszken
6311 fa78 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
miszken
8248 87e6 390
Reposted fromtfu tfu viadiscort discort
miszken
Reposted fromFlau Flau viagingerredhead gingerredhead
miszken
7204 0470 390
Reposted fromlyder lyder viamaruda maruda

July 24 2017

miszken
autor: Is Mirek
Reposted fromcorvax corvax viamaruda maruda

April 24 2017

9809 6ab3 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaOnly2you Only2you
miszken
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
miszken
0050 8c92 390
Reposted fromffelicity ffelicity viadudus dudus
miszken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl